Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać Inspektorem Ochrony Radiologicznej?

Uprawnienie IOR nadaje się osobie, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 4. zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
 5. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia,
 6. posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia
 7. Z wymogu odbycia szkolenia, zwalnia się
  osoby, które:
  1. w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub
  2. ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub
  3. ma wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
Komentarze zostały zablokowane.